Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Henriėtte Post Gifts Aanbieding Bestel
» Startpagina  » Non-fictie  » Kerk en gemeente  » De dans van de blinde bruid

Non-fictie


Humor en ernst Geloof en praktijk Kerk en gemeente Boeken bij de Bijbel Harry Potter Kinder- en jeugdwerk Gedichten

Oud-Katholieke kerk Dordrecht Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk De dans van de blinde bruid Kerkopbouw in Jorwert A. Keizer over Kerk, Israel en Voleinding Dirk Zwart over Kerkmuziek Philip Yancey en Paul Brand over Lichaam en Kerk

Site overzicht Contact

De dans van de blinde bruid

De Dans van de Blinde Bruid


Henk van Wijk
De dans van de blinde bruid
over de kerk op weg naar haar voleinding
ISBN 9789057870330
272 pag. (16x24 cm) € 10,00

Inhoudsopgave

1. De dans van de blinde bruid
2. De doop en de grenzen van de kerk
3. Over het wezen en de roeping van de kerk
4. Gaven van de Geest en bedieningen van Christus
5. Aanbidding: de samenkomsten van de kerk
6. Man en vrouw in Christus
7. De kerk, Israël en de volkeren
8. Van bruid tot hoer en van hoer tot bruid

verkrijgbaar via de boekhandel
of stort € 12,50 (incl. porti) op giro 464501 van Merweboek, Sliedrecht ovv. de titel


>>> Info auf Deutsch

>>> Information in English (available soon)


Diverse stemmen uit de kerk


Diverse stemmen uit de kerk over De dans van de blinde bruid

"De schrijver geeft een bewogen visie op het verval van de kerk. Zij is verdeeld en zij is blind. Essentiële inzichten ontbreken. Toch is en blijft zij de bruid van Christus.
Het is een uniek boek want het vertegenwoordigt niet één stroming, richting of traditie. Met veel liefde wordt in iedere kerk het goede wat de Geest er werkte omhoog gehouden, maar tegelijk wordt ook haar dwaling en blindheid voorzichtig maar toch duidelijk omschreven. Het gaat dan vooral om het niet meer schriftuurlijk verstaan van de sacramenten en de ambten, die wezenlijk zijn voor het herstel van de eenheid. De pijn over de verdeeldheid van de kerk doortrekt het hele boek. Of de schrijver met zijn inzicht toch niet zelf ook een stroming vertegenwoordigt, blijft voor mij een open vraag. Zijn pleidooi voor herstel van de apostolische structuur van de kerk en indringende visie op de (kinder)doop verdient een open gelovige overweging. Een profetische belichting van de geschiedenis van Europa en Israël en de diepe verwevenheid daarvan met de geschiedenis van de kerk vond ik een hoogtepunt van het boek. Mildheid en breedte samen met scherpte en felheid zijn de unieke kwaliteiten van een boek over de kerk, dat de lezing meer dan waard is."
- Ds. Wim Rietkerk.(Nederlands-gereformeerd predikant te Utrecht)


"Het bijzondere van dit boek is de uitgebreide bijbelse onderbouwing voor wat 'oecumenische theologie' mag heten. Dat gaat ver over de grenzen van zijn eigen kerk heen (Nederlands-Gereformeerd). De grote tradities van de Oosters Orthodoxe kerken en de Katholieke kerken komen aan bod. Hij ontwikkelt een visie op de gestalte en het geloof van wat Gods ene Kerk zou moeten, kunnen en mogen zijn. Over de ambten en de gaven van de Geest, over de geloofsbeleving en de sacramenten, over de structuur van de Kerk als lichaam van Christus en haar plaats in de wereld, over Gods Geest en de liturgie.
Dit boek beweegt zich in de breedte van de kerkelijke tradities en in de rijkdom van de Bijbel, een rijkdom meer dan in een van de kerken ten volle aanwezig. Als protestant spreekt mij de brede bijbelse fundering uitermate aan. Daar moet de basis liggen voor een oecumenische visie en geloofsbeleving. Dat bepaalde maatschappelijke structuren uit de tijd van het ontstaan van de Bijbel in diezelfde Bijbel ook principieel geladen zijn, hoeft mijns inziens voor onze tijd niet geldend te zijn; dat betreft vooral de plaats van de vrouw in de kerk (c.q. in het ambt). Maar vooral wil ik onderstrepen dat de visie op de eenheid en de rijkdom van de Kerk in dit boek zo bijbels geladen zijn, dat alle stromingen en alle uit elkaar gegroeide tradities ervan kunnen leren."
- Ds. Wim Verhoef (hervormd predikant te Vlaardingen, oud-voorzitter Charismatische Werkgemeenschap Nederland)


"Wat is er met de kerk aan de hand? Velen verliezen geleidelijk de band met haar, maar je krijgt wel eens de indruk dat degenen die overblijven daar niet anders van worden. De auteur van dit boek is iemand die daar wèl anders van is geworden. Daarom schrijft hij dit boek, dat een appèl doet om over de kerk in haar trouw dan wel ontrouw aan haar Heer na te denken. Henk van Wijk kent de kerk alleen in haar geheel als de 'algemene kerk'; zijn boek is een oproep aan alle kerkafdelingen om die Eenheid te zoeken waarvoor Christus gebeden heeft - meer nog: om bij onszelf na te gaan waarvan onze gebrokenheid de wrange vrucht is."
- Br. Piet Lindner sg, (prior van de Oecumenische Communauteit Spe Gaudentes, Amsterdam en rooms-katholiek priester)


"Met veel belangstelling en zeer geboeid heb ik dit boek gelezen. Het is vol hartstocht voor het herstel en de voltooiing van de ene heilige katholieke apostolische christelijke kerk. Het is een spiegel van tweeduizend jaar kerkgeschiedenis; een spiegel om lang en goed in te kijken - tot bezinning, verootmoediging en bekering. De oproep tot verootmoediging en bekering is me uit het hart gegrepen. Dit boek staat in de traditie van de katholiek-apostolische gemeenten, waarvan we veel kunnen leren, maar die ook haar beperkingen heeft. Dit laatste doet niets af van het appèl, dat van dit boek uitgaat."
- Drs M.D. Geuze, hervormd predikant te Nunspeet


"Met de nodige aarzeling schrijf ik deze regels na het lezen van het boek 'De dans van de blinde bruid' van de hand van Henk van Wijk. De aarzeling komt voort uit het gegeven dat het boek gelijktijdig heel verschillende reacties oproept. Ik voel dankbaarheid en verbondenheid maar tegelijk wil ik van bepaalde meningen van de auteur ook duidelijk afstand nemen. Dit heeft vooral betrekking op de wijze waarop de Kerk ter sprake wordt gebracht. Als orthodox protestantse christen heeft de auteur geleidelijk aan oecumenisch leren denken. In zijn studie citeert Van Wijk veelvuldig kerkvaders en hij heeft, naast duister, veel licht in de brede christelijke traditie ontdekt. Vandaar dat Van Wijk, zoals hij het zelf uitdrukt, zijn geestelijk thuis in het geheel van het Lichaam van Christus heeft gevonden. Iedere kerk wordt door Van Wijk gezien als een deel van het geheel, als een kerkelijke denominatie. Ik meen echter dat zo aan de waarheidsvraag rond het mysterie van de Kerk, en daarmee samenhangend aan de ambten en de sacramenten, tekort wordt gedaan. In die zin lijkt mij de ecclesiologische weg die de auteur gaat niet vruchtbaar.
Tegelijk voel ik ook verbondenheid. Henk van Wijk beschrijft indringend de pijn die de verdeeldheid onder de christenen bij hem oproept. Hij heeft een irenisch en opbouwend boek geschreven en zegt vele mooie dingen over tal van zaken zoals de betekenis van aanbidding, het offer, de waarde van het huwelijk en onze blijvende band met Israël. Met kracht getuigt hij van zijn intense verbondenheid met de drie-ene God. Juist in deze seculariserende tijd ben ik dankbaar voor christenen die leven vanuit de omgang met de levende Christus. Alles bijeen hoop ik dat 'De dans van de blinde bruid' kritisch zal worden gelezen. Als rooms-katholiek bisschop waardeer ik de diepe vroomheid maar tegelijk verzet ik mij tegen een relativerende, en daarmee onvruchtbare, denkwijze over het geheim van de Kerk. Ondertussen moeten wij blijven bidden en werken als het gaat om de eenheid onder alle mensen die de Bruidegom zich heeft verworven.
Van ons wordt vasthoudendheid gevraagd maar ook nederigheid en bescheidenheid, wetend dat wanneer de Heer het huis niet bouwt, de arbeiders tevergeefs zwoegen (vgl. Psalm 127:1)."
- Adrianus Kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht (rooms-katholiek)


"Soms is het een verademing om een geestelijk boek te lezen dat niet door een beroepsgeestelijke is geschreven; de lezenswaardige bijlage met noten getuigt overigens van een kritische kennis van zaken. Vanuit een persoonlijke en eerbiedige omgang met het bijbels getuigenis heeft de schrijver de gave om in pittige stijl de bijbelse beeldspraak in een eigen concrete beeldtaal voor deze tijd te verhelderen en ons aan het hart te leggen. Je zou het catechese in de oud-kerkelijke zin kunnen noemen: inwijden in de geheimen van het geloof te beginnen bij de doop, en toeleidend naar de aanbidding in de ruimte van de ene kerk van alle eeuwen. Ook wanneer hij eigen accenten legt en de kerk een spiegel voorhoudt, is dat niet met de zelfverheffing die anderen uitsluit maar klinkt een bewogen getuigenis met de vraag of wij wel wandelen in de roeping waarmede wij door God geroepen en gezegend zijn.
Christenen zijn geen idealisten maar dragers van een werkelijkheid die openbaar zal worden - klinkt als een echo door heel het boek dat van dienst kan zijn om voor die gave en opgave de oren, de ogen en de mond van alle gedoopten te openen."
- Mgr. dr. A. J. Glazemaker, emeritus aartsbisschop van Utrecht (oud-katholiek)


"´De dans van de blinde bruid, over de kerk op weg naar haar voleinding´ is een boek vol liefde en hartstocht voor de zaak van Christus. Treffend schrijft Van Wijk over de rijkdom van de kerk en de wijze waarop deze is ingewisseld voor allerlei eendags-goederen. Van Wijk is geen theoloog van professie, maar bedrijft gepassioneerd theo-logie met het oog op de eenheid van de kerk(en).
Het boek rekent met de weerbarstige realiteit van het verscheurde kerkelijke leven, maar blijft de kerk aanspreken op haar hoge status van heelheid en heerlijkheid. Vele aspecten passeren in dit boek de revue: discussiestof te over.
De ideeën van de auteur zijn creatief en gaan soms zeer ver en zijn af en toe ook ver gezocht In mijn exemplaar wemelt het zowel van uitroeptekens als vraagtekens . Daarover dient het gesprek dan ook te gaan. Een boek dat zo kritisch opbouwend spreekt over de eenheid van de kerk en zo vurig over het werk van de Geest, verdient het om de komende tijd diepgaand besproken te worden."
- Dr B. Plaisier, scriba SoW kerkenAuf Deutsch

Henk van Wijk
Der Tanz der blinden Braut
Über die Kirche auf dem Weg zu ihrer Vollendung

Exodus Verlag - Lüdenscheid ISBN 978-3980737067

Dieses Buch wurde für Christen aller Kirchenabteilungen geschrieben. Es behandelt einige Hauptthemen, die teilweise schon seit Jahrhunderten zu Diskussionen und Schlimmerem geführt haben: Taufe, Kirche, Amt, Abendmahl, Geistesgaben, Mann & Frau, Israel.
Der Autor richtet sich an die Christen, die einen Blick für die Schönheit, aber gleichzeitig auch für die Not der Kirche bekommen haben; an all diejenigen, die es wagen, unter der Zerrissenheit und dem Verfall der Kirche zu leiden, die aber mit demselben Glaubensmut auch zu hoffen wagen, daß sie die wiederhergestellte Kirche in ihrer Herrlichkeit sehen werden.

Inhalt:

Vorwort
1 Der Tanz der blinden Braut
2 Die Taufe und die Grenzen der Kirche
3 Über das Wesen und die Berufung der Kirche
4 Gaben des Geistes und Dienste Christi
5 Anbetung: die Versammlungen der Kirche
6 Mann und Frau in Christus
7 Die Kirche, Israel und die Völker
8 Von der Braut zur Hure - von der Hure zur Braut
Anmerkungen

272 Seiten
Format: 16 x 24 cmEinige Meinungen aus der Kirche über Der Tanz der blinden Braut

"Der Autor hat eine ergreifende Sicht auf den Verfall der Kirche. Sie ist gespalten und sie ist blind. Wesentliche Erkenntnisse fehlen. Trotzdem ist und bleibt sie die Braut Christi.
Es ist ein einzigartiges Buch, denn es vertritt nicht eine bestimmte Strömung, Richtung oder Tradition. Mit großer Liebe wird in jeder Kirche das Gute, das der Geist in ihr wirkte, in Ehren gehalten, aber zugleich wird auch ihr Irrtum und ihre Blindheit behutsam, aber deutlich, beschrieben. Dabei geht es vor allem darum, dass die Sakramente und die Ämter, die doch für die Wiederherstellung der Einheit wesentlich sind, nicht mehr schriftgemäß verstanden werden. Der Schmerz über die Zerrissenheit der Kirche schwingt in dem ganzen Buch immer mit. Ob der Autor jedoch mit seiner Anschauung nicht auch selbst eine Strömung vertritt, bleibt für mich eine offene Frage. Sein Plädoyer für die Wiederherstellung der apostolischen Struktur der Kirche und seine eindringliche Sicht der (Kinder-)Taufe verdienen eine offene, gläubige Erwägung. Eine prophetische Beleuchtung der Geschichte Europas und Israels und deren inniger Zusammenhang mit der Geschichte der Kirche war für mich einer der Höhepunkte dieses Buches. Milde und Weite verbunden mit Schärfe und Heftigkeit sind die einzigartigen Qualitäten dieses Buches über die Kirche, das mehr als lesenswert ist."
Drs. Wim Rietkerk (niederländisch-reformierter Pfarrer in Utrecht)

"Mit einem gewissen Zögern schreibe ich diese Zeilen, nachdem ich das Buch 'Der Tanz der blinden Braut', geschrieben von Henk van Wijk, gelesen habe. Dieses Zögern kommt daher, dass dieses Buch sehr verschiedene Reaktionen zugleich hervorruft. Ich empfinde Dankbarkeit und Verbundenheit, aber zugleich will ich mich von bestimmten Meinungen des Autors auch klar distanzieren. Das betrifft vor allem die Art, wie die Kirche zur Sprache gebracht wird. Als orthodoxer protestantischer Christ hat der Autor allmählich gelernt, ökumenisch zu denken. In seiner Abhandlung zitiert Van Wijk vielfach die Kirchenväter, und er hat neben Dunkelheit auch viel Licht in der weiten christlichen Tradition entdeckt. Daher hat Van Wijk, wie er das selbst ausdrückt, sein geistliches Zuhause in dem Ganzen des Leibes Christi gefunden. Jede einzelne Kirche sieht Van Wijk als ein Teil des Ganzen, als eine Abteilung der Kirche. Meiner Meinung nach kommt so aber die Wahrheitsfrage bezüglich des Geheimnisses der Kirche, und im Zusammenhang damit auch die Ämter und die Sakramente, zu kurz. In dieser Hinsicht scheint mir der kirchliche Weg, den der Autor geht, nicht fruchtbringend zu sein.
Zugleich empfinde ich aber auch Verbundenheit. Henk van Wijk beschreibt eindringlich, welchen Schmerz die Spaltung unter den Christen bei ihm hervorruft. Er hat ein auf Versöhnung gerichtetes und aufbauendes Buch geschrieben und sagt eine Menge schöner Dinge über vielerlei Themen, wie z.B. über die Anbetung, das Opfer, den Wert der Ehe und unsere bleibende Verbindung mit Israel. Kraftvoll bezeugt er seine innige Verbundenheit mit dem dreieinigen Gott. Gerade in unserer säkularisierten Zeit bin ich dankbar für Christen, die aus dem Verkehr mit dem lebendigen Christus leben. Insgesamt hoffe ich, dass 'Der Tanz der blinden Braut' kritisch gelesen wird. Als römisch-katholischer Bischof schätze ich die tiefe Frömmigkeit, aber gleichzeitig wehre ich mich gegen eine relativierende und damit unfruchtbare Denkweise über das Geheimnis der Kirche. In der Zwischenzeit sollten wir alle beharrlich für die Einheit unter allen Menschen, die sich der Bräutigam erworben hat, beten und arbeiten.
Von uns wird Beharrlichkeit, aber auch Demut und Bescheidenheit gefordert, in dem Bewußtsein, dass die Bauleute umsonst arbeiten, wenn nicht der Herr das Haus baut (siehe Ps. 127, 1)."
+ Adrianus Kardinal Simonis, Erzbischof von Utrecht (römisch-katholisch)

"Das Besondere an diesem Buch ist die ausführliche biblische Begründung für das, was man 'ökumenische Theologie' nennen könnte. Das geht weit über die Grenzen seiner eigenen Kirche hinaus (niederländisch-reformiert). Die großen Traditionen der orthodoxen und der römisch-katholischen Kirchen werden einbezogen. Er entfaltet eine Schau über die Gestalt und den Glauben, wie Gottes Eine Kirche sein sollte, könnte und dürfte. Über die Ämter und die Gaben des Geistes, über die Glaubenserfahrung und die Sakramente, über die Struktur der Kirche als Leib Christi und ihren Platz in der Welt, über Gottes Geist und die Liturgie.
Dieses Buch bewegt sich in der gesamten Weite der kirchlichen Traditionen und im Reichtum der Bibel, ein Reichtum, der größer ist, als dass er vollständig in einer der Kirchen allein gefunden werden könnte. Mich als Protestant spricht die tiefe biblische Begründung besonders an. Darin sollte die Basis für eine ökumenische Sicht und Glaubenserfahrung liegen. Dass bestimmte gesellschaftliche Strukturen aus der Zeit der Entstehung der Bibel in dieser Bibel ganz selbstverständliche gültig waren, braucht meiner Meinung nach für unsere Zeit nicht mehr zu gelten; das bezieht sich vor allem auf die Stellung der Frau in der Kirche (oder im Amt). Vor allem jedoch will ich betonen, dass die Sicht auf die Einheit und den Reichtum der Kirche in diesem Buch so biblisch ist, dass alle Strömungen und alle Traditionen, die sich so weit auseinanderentwickelt haben, davon lernen können."
Drs. Wim Verhoef (reformierter Pfarrer in Vlaardingen - Alterspräsident CWN)

"Was ist nur mit der Kirche los? Viele Menschen verlieren allmählich die Verbindung mit ihr; aber man könnte mitunter meinen, dass diejenigen, die übrigbleiben, davon trotzdem nicht verändert werden. Der Autor dieses Buches ist jemand, den das sehr wohl verändert hat. Darum schreibt er dieses Buch, das dazu aufruft, über die Kirche sowohl in ihrer Treue als auch in ihrer Untreue ihrem Herrn gegenüber nachzudenken. Henk van Wijk kennt die Kirche nur in ihrer Gesamtheit als die 'allgemeine Kirche'; sein Buch ist ein Aufruf an alle Kirchenabteilungen, die Einheit zu suchen, um die Christus gebetet hat - und darüberhinaus: bei uns selbst zu prüfen, worin die Ursache für die bittere Frucht unserer Zerrissenheit liegt."
Br. Piet Lindner sg, (Prior der ökumenischen Kommunität 'Spe Gaudentes', Amsterdam und römisch-katholischer Priester)

"'Der Tanz der blinden Braut, über die Kirche auf dem Weg zu ihrer Vollendung' ist ein Buch voller Liebe und Leidenschaft für die Sache Christi.
Treffend beschreibt Van Wijk den Reichtum der Kirche und die Art, wie dieser gegen allerlei 'Eintagsgüter' eingetauscht wurde. Van Wijk ist von Beruf kein Theologe, aber er betreibt leidenschaftlich Theo-Logie mit Blick auf die Einheit der Kirche(n).
Die gespaltene K. enthält einander widerspr. Strömungen kirchl.Realität hat Widerstand, fügt sich nicht leicht...Das Buch berücksichtigt die komplizierte Realität des gespaltenen kirchlichen Lebens, aber es spricht die Kirche immer wieder auf ihren hohen Status der Ganzheit und Herrlichkeit an. Viele Aspekte werden in diesem Buch besprochen: viel Stoff für Diskussionen.
Die Ideen des Autors sind kreativ und gehen teilweise sehr weit, sie sind jedoch ab und zu auch weit hergeholt. In meinem Exemplar wimmelt es nur so von Ausrufezeichen und Fragezeichen. Darüber sollte das Gespräch dann auch gehen. Ein Buch, das so kritisch aufbauend die Einheit der Kirche und so leidenschaftlich das Werk des Geistes behandelt, verdient es, in der kommenden Zeit eingehend besprochen zu werden."
Dr. B. Plaisier, Sekretär der SoW-Kirchen (Zusammenarbeitende reformierte Kirchen)

"Manchmal ist es sehr erfrischend, ein geistliches Buch zu lesen, das nicht von einem Berufsgeistlichen geschrieben wurde; der lesenswerte Anhang mit den Anmerkungen zeugt übrigens von einer kritischen Sachkenntnis. Ausgehend von einem persönlichen und ehrfürchtigen Umgang mit dem biblischen Zeugnis hat der Autor die Gabe, in packendem Stil die biblische Bildersprache mit einer eigenen konkreten Bildersprache für unsere Zeit zu erhellen und uns ans Herz zu legen. Man könnte es Katechese im altkirchlichen Sinn nennen: Einführung in die Geheimnisse des Glaubens, angefangen bei der Taufe bis hin zur Anbetung im Raum der einen Kirche aller Jahrhunderte. Auch wenn er eigenen Akzente setzt und der Kirche einen Spiegel vorhält, geschieht das nicht mit Überheblichkeit, die andere ausschließt, sondern dann erklingt ein ergreifendes Zeugnis mit der Frage, ob wir eigentlich in der Berufung wandeln, zu der Gott uns berufen und gesegnet hat. Christen sind keine Idealisten, sondern Träger einer Wirklichkeit, die offenbar werden wird - das klingt als Echo durch das ganze Buch, das dazu beitragen kann, die Ohren, die Augen und den Mund aller Getauften für diese Gabe und Aufgabe zu öffnen."
Msg. Dr. A.J. Glazemaker (Erzbischof i.R. in Utrecht, alt-katholisch)

"Mit großem Interesse und sehr gefesselt habe ich dieses Buch gelesen. Es ist voller Leidenschaft für die Wiederherstellung und die Vollendung der einen, heiligen, katholischen, apostolischen, christlichen Kirche. Es ist ein Spiegel über zweitausend Jahre Kirchengeschichte; ein Spiegel, in den man lange und gut schauen sollte - zur Besinnung, zur Demütigung und zur Bekehrung. Der Aufruf, sich zu demütigen und zu bekehren, ist mir aus der Seele gesprochen. Dieses Buch steht in der Tradition der katholisch-apostolischen Gemeinden, von denen wir viel lernen können, die aber auch ihre Beschränkungen haben. Letzteres ändert jedoch nichts an dem ernsten Aufruf, der von diesem Buch ausgeht."
Drs. M. D. Geuze (reformierter Pfarrer in Nunspeet)